• Ενημέρωση και Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
  Ακολουθώντας την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις βασικές ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού που ελαχιστοποιούν τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις σας.

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

  Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών. Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.

 • Οικονομικός Σχεδιασμός
  Αναγνωρίζουμε ότι ο οικονομικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία, όχι ένα προϊόν. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σχέσεων, την ανακάλυψη των στόχων σας και την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

 • Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων
  Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων.

 • Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
  Τα καλά οργανωμένα οικονομικά αρχεία εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες θα λειτουργούν αποτελεσματικά σε καθημερινή βάση.

 • Εγκατάσταση λογιστικού συστήματος
  Εγκατάσταση λογιστικού συστήματος για επιχειρήσεις.
  Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και βοηθάμε τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες.

 • Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων
  Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΙΚΕ).

 • Δηλώσεις Ακινήτων
  Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ).

 • Υπολογισμός και διαχείριση μισθοδοσίας
  Υπολογισμός και διαχείριση μισθοδοσίας.

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία
  Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις.

 • Παροχή συμβουλών σε εργατικά θέματα
  Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου και απασχόλησης.

 • Συμβάσεις εργασίας
  Συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων
  Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων